Hợp nhất nguồn lực CNTT toàn Công ty

0
1330

Ngày 01/01 vừa qua, SPT đã tiến hành triển khai hợp nhất nguồn lực CNTT toàn Công ty.

Công tác này được thực hiện theo chủ trương hợp nhất nguồn lực CNTT toàn Công ty, nhằm đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng CNTT, tận dụng tối ưu hóa nguồn lực, chuyên nghiệp hóa các ứng dụng hỗ trợ công tác kinh doanh theo lộ trình thực hiện;  thống nhất công tác quản lý toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu tính cước dịch vụ, đồng thời tập trung đồng nhất vai trò đầu mối tính cước và đối soát cước giữa Công ty và các doanh nghiệp khác.

Theo đó, hợp nhất công tác quản lý, điều hành công tác tính cước, đối soát số liệu và quản trị toàn bộ hạ tầng mạng CNTT của các đơn vị trực thuộc về P. CNTT Công ty, bao gồm hợp nhất công việc, tổ chức bộ máy, hệ thống, thiết bị, công cụ và nhân sự của Phòng Tin học – Trung tâm STC, Bộ phận Đối soát – P. KTCN, Tổ cước – P. KTNV, Trung tâm IP.

Trước đó, vào tháng 04/2014, trên cơ sở tối ưu hóa hiệu quả hạ tầng kỹ thuật mạng lưới viễn thông SPT, đáp ứng nhu cầu kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông và CNTT, SPT cũng đã tiến hành hợp nhất hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Viễn thông IP (IPT) và Trung tâm Điện thoại SPT (STC).

An Yên