58 đơn vị, tập thể và 316 cá nhân được vinh danh năm 2015

0
618

Ngày 02/02/2016, ông Hoàng Sĩ Hóa – Tổng Giám đốc SPT đã ký quyết định số 98 với nội dung biểu dương và khen thưởng các đơn vị, tập thể, cá nhân đã có nhiều cố gắng và đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015.

Theo quyết định này, có 10 đơn vị được khen thưởng xuất sắc, 8 đơn vị tiên tiến; 11 tập thể xuất sắc, 29 tập thể tiên tiến. Về phía cá nhân có 129 cá nhân xuất sắc và 187 cá nhân tiên tiến được vinh danh.

Biểu dương, khen thưởng các đơn vị, tập thể và cá nhân là một hoạt động thường niên của Ban Lãnh đạo SPT nhằm ghi nhận kịp thời những đóng góp hiệu quả của các thành viên SPT, đồng thời, khuyến khích, động viên các CB-CNV ngày càng phấn đấu hơn nữa.

Năm 2015, SPT có 32 đơn vị, tập thể và 308 cá nhân được vinh danh.

Hoài An