Sẽ cắt giảm hơn 60% trong 5.905 điều kiện kinh doanh

0
539
Cán bộ thực thi thủ tục không ai muốn rời bỏ quyền lợi, nhưng nếu công khai, minh bạch, chi phí lót tay sẽ giảm nhiều.